D'Resultater vun Ettelbréck:

D'Resultater vun Ettelbréck:

Hei sin Resultater vun Ettelbréck:Weis Marc 27,3kg: 2. Plaatz:

Zweeten Gin vun 3 an der Kategorie -28kg. En huet den eischten Match mat 2 Wazari an 1 Shido geint Regis Bodeux aus der Belge gewonnen. Den zweeten Match huet en leider op 3 shido gein Johan Schulz Daitschland verluer also mat Hansuku make. Soumader eng gudd 2 Plaatz.Braciela Maria 36,8kg: 4. Plaatz:

Zweeten gin vun 4 an der Kategorie -38kg. Eischten Match huet et mat 2 Wazari geint Gianluca Di Bermardo aus Letzebuerg gewonnen. Den zweeten Match huet et mat Ippon (dat anert 1 shido) geint Ebby Berdels aus Letzebuerg gewonnen. Den leschten Match huet et leider op Ippon geint Lili Schroeder aus Letzebuerg verluer. Hat hat do och leider keng 2 Min paus. Ganz gudd geschafft an top motiveiert.Bryan Tairalima Pedroso 34,5kg: 3. Plaatz:

Dretten gin vun 3 an der Kategorie -35kg. Eischten match huet en op Ippon an wazari verluer geint Saphr Adeothy aus Letzebuerg op en Morote. Heen hat aver selwer en wazari gemach an krut 1 shido. Zeeten Match huet en op Ippon verluer geint Jörömy Valentin vunb Letzebuerg.Alexandre Orlov 37,7kg: 2. Plaatz

Zweeten gin vun 2 an der Kategorie -44kg. Et war soss keen do also as en gefrot gin op en weilt geint 1 mei schweieren machen. Heen sot jo. Leider konnt en guer neischt machen en huet 2 mol op Ippon geint Romain Mariani aus Letzebuerg verluer, deen am Nationalkader as.